Доставка | Brilia BG


Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА регламентират отношенията между „Сержани“ ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина www.Brilia.bg

Дефиниции

„НИЕ“, „Сержани“, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „Сержани“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София община Столична : място: гр. София, п.к:1331 район : р-н Люлин адрес: ул. ЗЕМЕДЕЛСКА No 41. вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130239295, тел: 0888 31 88 32, e-mail: info@Brilia.bg

„САЙТ“– означава уебсайта находящ се на Brilia.bg
„ОНЛАЙН МАГАЗИН“– означава виртуалният магазин находящ се на Brilia.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ“– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
„КУПУВАЧ“– означава лице, което извършва покупка на стока/и от онлайн магазина.
„ПОТРЕБИТЕЛ“– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
„ЛИЧНИ ДАННИ“– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

Доставка

ВСИЧКИ СТОКИ ПОРЪЧАНИ НА САЙТА СА С БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!!!

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При извършването на доставката се подписва талон за приемно – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са 3 до 7 работни дни. За стоки поръчани и не налични на склад 10 работни дни. За което клиента ще бъде информиран посредством информационните канали и телефон.

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Във всички случаи Сержани ООД си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до десет дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Сержани ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Сержани ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Сержани ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Сержани не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Удължена доставка

Стоки със статус „Удължена доставка“ могат да бъдат поръчани само с отделна поръчка. При потвърждаване на поръчката стоките се доставят в срок до 20 дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена. За поръчка на стока с „Удължена доставка“ опциията „Наложен платеж“ не е налична.