Общи условия | Brilia BG


Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Сержани“ ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.Brilia.bg

Дефиниции

„НИЕ“, „Сержани“, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „Сержани“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София община Столична : място: гр. София, п.к:1331 район : р-н Люлин адрес: ул. ЗЕМЕДЕЛСКА No 41. вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130239295, тел: 0888 31 88 32, e-mail: info@Brilia.bg
„ЗЗП“– означава Закон за защита на потребителите.
„ЗЗЛД“– означава Закон за защита на личните данни.
„ЗПУ“– означава Закон за пощенските услуги.
„САЙТ“– означава уебсайта находящ се на Brilia.bg
„ОНЛАЙН МАГАЗИН“– означава виртуалният магазин находящ се на Brilia.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ“– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
„КУПУВАЧ“– означава лице, което извършва покупка на стока/и от онлайн магазина.
„ПОТРЕБИТЕЛ“– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
„ЛИЧНИ ДАННИ“– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят/купувачът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния формуляр, линк към който има в долния ляв ъгъл на всяка страница.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Ползвател, който има регистрация за онлайн магазина находящ се на адрес www.Brilia.bg, може да използва същите потребителско име и парола, без да е необходимо да прави нова регистрация.

Общи

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба, чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Сержани ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Сержани ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките включени в поръчката и се посочва преди финализирането ѝ.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 0888 31 88 32 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели настоящите общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка като следвате процедурата.

Плащане

Купувачът може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, да заплаща на Сержани ООД, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане, чрез „наложен платеж“ при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за обработване и доставка на поръчката. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в талона за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на купувача. С подписването на талона за приемно – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Сержани ООД сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

Важно!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Сержани ООД не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Сержани ООД и купувача се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Сержани ООД. С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен от разстояние договор да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

ВСИЧКИ СТОКИ ПОРЪЧАНИ НА САЙТА СА С БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!!!

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и други, които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При извършването на доставката се подписва талон за приемно – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са 3 до 7 работни дни. За стоки поръчани и не налични на склад 10 работни дни. За което клиента ще бъде информиран посредством информационните канали и телефон.

ВАЖНО!!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Във всички случаи Сержани си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до десет дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване. Стоките се предават и получават на/от товарния борд на превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение. В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Сержани ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Сержани ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Сержани ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Сержани не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Удължена доставка

Стоки със статус „Удължена доставка“ могат да бъдат поръчани само с отделна поръчка. При потвърждаване на поръчката стоките се доставят в срок до 20 дни, считано от деня следващ деня в който поръчката е потвърдена. За поръчка на стока с „Удължена доставка“ опциията „Наложен платеж“ не е налична.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, ул. Земеделска 41; телефон 0888 31 88 32.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на Сержани ООД покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Сержани ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Сержани ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Сержани, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Сержани ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само дружества извършващи куриерски услуги, банки и други, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит – във връзка и с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит; за маркетингови и рекламни цели и анализи на Сержани ООД; участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Сержани, както и целите на обработката и използването им. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Сержани и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Сержани ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Сержани ООД за редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляря или от неовластено лице.

Публикуване на отзиви/ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели. Публикуването на ревюта не е автоматично, а се извършва от Сержани ООД, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на кирилица и да съдържат единствено и само обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците на стоката, установени в процеса на използването ѝ.

Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително, но не само ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани; в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления; съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде; съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия; съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти; със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било; както и ревюта, чието съдържание е неуместно, или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. Сержани не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

Във всички случаи Сержани ООД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е представено ревю, без значение от неговото съдържанието.

Други

Сержани се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Сержани ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Сержани преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Сержани ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява на електронния адрес, посочен от него за целите на регистрацията на сайта, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и други. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време от меню “абонамент за информационен бюлетин“, достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Сайтът използва „бисквитки“(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.